Základní doporučení pro přípravu podkladu a stěrkování nivelačními hmotami UZIN

1. Podklad zkontrolovat podle příslušných platných norem nebo doporučení a při nedostatcích písemně oznámit pochyby (jedná se především o stav rovinnosti, vlhkosti, pevnosti povrchové vrstvy apod.).

Hodnoty zbytkové vlhkosti v podkladu prověřit karbidovým přístrojem CM. U cementových potěrů je přípustná hodnota 2% CM, u anhydritových potěrů max. 0,5% CM. Zejména při kladení parotěsných podlahovin (PVC, pryž) a parket je nutné předepsané hodnoty dodržet.

2. Z podkladu mechanicky odstranit (broušením, frézování, tryskáním apod.) všechny sprašné, nepřilnavé, oddělující se nebo volné části.

Rovněž se doporučuje odstranit zbytky styrých lepidel a veškeré vrstvy starých stěrkovacích hmot. Zbytky starých lepidel na disperzní bázi se při penetrování disperzní penetrací a působením záměsovém vody z nové stěrkovací hmoty rozpustí a vytvaří separační mazlavou, nepřídržnou vrstvu a ve svém důsledku způsobí při schnutí nové stěrkovací hmoty její popraskání a odloupnutí.

Zbytky starých stěrkovacích hmot se rovněž vlivem nové disperze a záměsové vody z nové strěkovací hmoty namočí a nabobtnají. Při vysychání původní a nové nastěrkované vrstvy stěrkovací hmoty dochází vlivem smršťovacích procesů k pnutí, které způsobí odloupnutí staré, původní stěrky od podkladu, případně její roztržení ve svém průžezu. Určitým řešením je použití epoxidové 2 komponentní penetrace, která jednotlivé vrstvy stěrkovacích hmot mechanicky oddělí (starou od nové) a omezí tak působení záměsové vody na podklad. Přesto však přetrvává riziko nedostatečné přídržnosti původní stěrky k podkladnímu potěru.

3. Podklad dokonale vysát průmyslovým vysavačem.

4. Trhliny a spáry v betonech, cementových a anhydritových podkladech odborně uzavřít zalévací pryskyřicí např. UZIN KR 416, u větších trhlin a spár použít pro svázání potěrové sponky.

5. U tloušťek stěrkové vrstvy nad 4 mm použít obvodové dilatační pásky u stěn, sloupů a v místech předpokládaných koncentrací napětí.

6. Vždy použít vhodnou systémovou penetraci UZIN a nechat ji předepsanou dobu vyschnout.

7. Podle účelu a požadavku zvolit vhodnou vyrovnávací stěrkovací hmotu UZIN.

8. Pro rozmíchání stěrkovací hmoty použít předepsané množství studené vody. Při stěrkování používat pro zlepšení rozlivu a povrchu odvzdušňovací jehlový váleček. (Obecně doporučovaná doba schnutí stěrkovacích hmot před kladením podlahovin: 24 hod/3 mm tloušty vrstvy stěrkovací hmoty).

9. Podklad nestěrkovat dlouhou dobu dopředu. Termín zvolit tak, aby po vyzrání stěrkové vrstvy byla co nejdříve položena podlahovina. Tím se sniží riziko vzniku mikrotrhlin v důsledku probíhajících běžných smršťovacích procesů a nevhodných klimatických podmínek na stavbě.

10. Vystěrkovanou plochu před lepením PVC, CV, linolea, vinylu, pryže apod. vždy přebrousit (talířová bruska + brusný papír zrnitosti 60) a následně dokonale vysát průmyslovým vysavačem prach.