Označování stěrkovacích hmot značkou CE

V současnosti jsou na trhu nabízeny stěrkovací hmoty na podlahu (v dalším textu SH) jak s označením CE, tak i bez tohoto označení. Záleží prakticky jen na rozhodnutí výrobce.
V návaznosti na tuto skutečnost se stále znovu opakují otázky, jak se má označení CE těchto SH posuzovat.

Existuje-li pro nějakou výrobkovou skupinu harmonizovaná evropská norma, pak musí příslušné výrobky, pokud se mají v Evropě prodávat, splňovat požadavky této normy. V případě SH je možné za tuto normu považovat  DIN EN 13813 (ČSN EN 13813) „Potěrové materiály a podlahové potěry “.

Jak název normy říká, týká se tato norma potěrových malt a posuzuje  jejich vlastnosti skrze účel jejich použití ( funkci):

 1) Dosažení určité požadované nivelety
 2) Podklad pro položení podlahové krytiny
 3) Přímé /bezprostřední) využití podlahy (přímo pochozí)

Nezávisle na shora uvedených funkcích definují normy (např. ČSN 744505, odst. 3.5) separátně  vyrovnávací (stěrkovací či špachtlovací) vrstvy a „odděluje“ je tak od potěrů.

Proto je možné SH posuzovat jako 2 rozdílné stavební prvky, buďto jako potěry nebo jako vyrovnávací / stěrkovací hmoty.  Mnozí  známí odborní znalci (=soudní znalci) se spíše kloní k výkladu posuzovat SH jako potěry. Nakonec to vše vede k neobvyklé situaci, kdy v rámci jedné skupiny stavebních materiálů jsou na trhu vedle sebe výrobky označené zn. CE a výrobky neoznačené.

Rozhodne-li se však výrobce posuzovat  svoje SH jako potěry a tudíž je označovat zn. CE, musí také ovšem splňovat (dodržovat)  všechna požadovaná kritéria. Ty nejdůležitější jsou:

 1) Vlastnosti výrobků musí vždy odpovídat  udávaným technickým datům
 2) Určité, v normě definované údaje a výrobkové vlastnosti musí být  uvedeny jak na obalech v informačním                      štítku, tak i v technické dokumentaci (TL)
 3) Výrobce musí mít zaveden definovaný systém kvality (Qualitätsmanagement)
 4) Musí být vždy uveden odkaz na příslušnou normu

Konkrétně u SH musí být uveden:
-odkaz na normu EN 13813
-zkratka použitého pojiva (CT pro cement, CA pro kalciumsulfát, MA pro hořečnaté maltoviny)
-údaj o dosažené skupině pro pevnost v tlaku (C jako compresion) a v tahu za ohybu (F jako flexural)

Například u NC 170 Level Star znamená označení „DIN EN 13813 CT-C35-F7“:
-hmota na bázi cementu, minimální pevnost v tlaku 35 N/mm²(=MPa), minimální pevnost v tlaku za ohybu 7 N/mm².

Zároveň musí být uveden údaj o reakci potěrového materiálu na oheň podle EN 13501-1.

Výrobce, který se rozhodne pro značení zn. CE, tak prezentuje vysokou míru transparentnosti u důležitých vlastností svých výrobků. Projektanti a uživatelé tak disponují dalšími informacemi, které mu mohou ulehčit výběr vhodného výrobku.

Pro uživatele poskytuje popsaná transparentnost jen výhody, pro výrobce však naopak znamená podstatné dodatečné náklady.  A také ne každý výrobce (příp. nabízející) je ochoten riskovat (podstoupit) srovnání svých výrobků s konkurencí podle transparentních měřítek.

Jelikož každý jednotlivý výrobek, označený zn. CE, musí splňovat deklarované požadavky (hodnoty), je nutno brát uváděné pevnostní třídy  jako minimální hodnoty a ne jako nějaké střední hodnoty.

Údaje o pevnostní třídě dle EN 13813 mají tedy vždy vyšší vypovídající hodnotu než případné údaje v technické dokumentaci o středních hodnotách pevností  u neoznačovaných výrobků. U středních hodnot jsou totiž, v návaznosti na zvolenou metodiku zjišťování hodnot, přípustné odchylky v obou směrech. Zajištění minimálních hodnot při výrobě je jistě podstatně náročnější (z organizačního i finančního hlediska) než stanovení orientačních středních hodnot.

Norma EN 13813 vyžaduje u výrobce i zavedení definovaného systému dodržování kvality, což m.j. představuje vstupní prověření požadovaných kritérií od nezávislé, akreditované zkušebny a zajištění permanentní kontroly kvality výrobků výrobcem.

Technická data výrobků označeného zn. CE jsou ideální pomůckou pro konečného uživatele při zjišťování kvality a možností  použití příslušné SH. Přece např. dokumentovatelná hodnota pevnosti v tlaku je důležitý (i když ne jediný) indikátor užitných vlastností příslušné SH.

Stručně řečeno: čím vyšší prokazatelná pevnost, tím lepší je SH.

-vyšší odpor (odolnost)  proti tlakovému namáhání, resp.působení zatížení
-vyšší odpor proti bodovému zatížení
-vyšší odpor prit smykovému zatížení (např. u kladení parket).
-trvanlivost SH

K docílení ve všech směrech vyvážených vlastností jsou SH v rozdílné míře modifikovány umělými přísadami (např. disperzní prážky, deriváty celulózy). Využití těchto hořlavých přísad pochopitelně negativně ovlivní reakci hmot na oheň. Použití hmot s deklarovanou příznivou reakci na oheň je dnes u veřejných a obytných budou stále častěji vyžadováno.   A právě CE-označení poskytuje tyto údaje, které lze jinak zjistit jen náročnými testy hořlavosti, automaticky. Aby SH dosáhla přes vysoký podíl hořlavých přísad nejvýhodnější požární klasifikace AIfi podle EN 13501, to je výzva pro výrobce při hledání správné receptury SH.

Závěr:

Všeobecně vede použití CE-označení (kvůli povinnosti udávat definované hodnoty) k možnosti srovnání vlastností SH jednotlivých výrobců (často však na nižší než skutečné úrovni hodnot).

U SH je však situace jiná Pokud se rozhodne výrobce SH označovat dle CE, nabízí uživateli pomoc pří správném výběru výrobku a jednoznačně deklaruje svoje výrobky jako vysoce kvalitní.

Ing. M. Bělohlávek / UZIN s.r.o.
1.12.2009