Downloads

Press_Turbolight_System_Stavebnictví a interiér 4/2012 PDF, 701 kb   download  
Návod na kladení UZIN Turbolight System PDF, 2.4 mb   download  
technický list Turbolight-System PDF, 3.9 mb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Novinky

 
 
 

Praha, 15.06.2012 - UZIN Turbolight System

Turbolight-System – nové možnosti při stavebních renovacích podlah

UZIN Turbolight System

Současné moderní systémové stavební materiály umožňují firmám realizující potěry nebo pokládku podlah nabídnout vhodná řešení pro prakticky všechny požadavky na ně kladené. Při renovačních pracích ve starších objektech se však často může narazit na hraniční situaci, kdy je nutno pro novou konstrukci podlahy provést značné nerovnostní vyrovnání na velké ploše, např. v případě prověšených stropů (obr. 1). Dodatečná hmotnost vyrovnávacích hmot však v takovém případě může velmi často zatížit stávající podklady nebo stropy až na samou hranici jejich únosnosti. Tato skutečnost samozřejmě velmi ovlivňuje možnosti výstavby a renovace podlah. V těchto případech by použití standardních cementových nebo kalcium sulfátových potěrů, případně potěrů tekutých, mohlo vést k nepřípustnému zatížení, nehledě na to, že určující normou DIN 18560 pro tyty potěry je přípustná výstavba potěru pouze v jeho rovnoměrné tloušťce. Pro řešení se často potom používají prefabrikované díly suchých potěrů (např. sádrokartonové, OSB desky, pozn. překladatele), které jsou konstrukčně nákladnější a podléhají různým omezením s ohledem na výběr podlahové krytiny a případně jejich nosnost.

Nyní se však díky sofistikované kombinaci osvědčených materiálů podařilo vytvořit systém, který umožňuje řešit výše popisované problémy. Systém, který realizační firmě nabízí nejenom výhodné řešení, ale umožňuje zcela nové způsoby použití, se nazývá Turboligt – System. V tomto systému se optimálním způsobem spojují specifické vlastnosti jeho jednotlivých komponentů v jeden celek s maximální synergickým efektem. Konstrukce systému v sobě spojuje mimořádné přednosti jednotlivých složek, jakými jsou vysoká pevnost, krátká doba výstavby. Současně na druhé straně výrazně redukuje nežádoucí vlastnosti, mezi než můžeme jmenovat vysokou plošnou hmotnost nebo omezené použití podlahové krytiny. Z uvedeného resultuje zcela nový systém, který ve svém výsledku je naprosto jedinečný.

V dalším textu si popíšeme systém podrobněji a uvedeme jeho využití v praxi. Stejně tak se zaměříme na efektivní účinnost tohoto systému ve srovnání s tradičními a prefabrikovanými suchými potěry.

Konstrukce Turboligt-System

Výstavba konstrukce Turbolight-System se provádí na stavbě obvyklou kladečskou technikou s ohledem na nosný podklad. Skládá se osvědčených systémových komponentů: rychlé lehké vyrovnávací malty, renovačního rouna a tenkého potěru (obr. 2a, 2b).

Funkce těchto jednotlivých součástí v rámci celého systému si vysvětlíme v následujícím textu.

Rychlá lehká vyrovnávací malta (UZIN NC 194 Turbo): s relativně velkou pevností tvoří základnu konstrukce Turbolight-System. Přenáší rovnoměrně zatížení do nosného podkladu případně do nosné stropní desky, a to i v případě rozdílných tloušťek vrstvy, např. v případě výskytu výlomů (obr. 3). Tuto hmotu je možno zpracovávat jako tradiční potěr potěrovým čerpadlem (obr. 4). Ale můžeme ji rovněž rozmíchat ručně pomocí míchadla nebo spádové míchačky (stavební míchačky). Rozmíchanou maltu nanášíme na podklad zpravidla jako připojenou vrstvu. V případě potřeby, například je-li požadována izolační zábrana, je možné ji nanést na oddělující vrstvu. Minimální tloušťka vrstvy pak činí 3 cm, na přechodech je možné bezproblémové vytažení až na průměrnou velikost zrn granulátu (ca. 5 mm). Tím je zaručena vysoká flexibilita při vyrovnávání nerovností podkladu.

V případě tloušťky vrstvy do 5 cm je možno již za pouhých 24 hodin pokračovat v dalších kladečských pracích. Je-li tloušťka vrstvy do 30 cm, doba schnutí je 48 hodin.

Renovační rouno (UZIN RR 201): armování systému je zajištěno vložením rohože z dlouhých skelných vláken s extrémně vysokou pevností v tahu. Pokládá se přímo na vytvrzenou maltu UZIN NC 194 Turbo. Fixace skelných vláken se uvolní působením vody, které rozpustí pojivo držící vlákna pohromadě. K tomuto procesu dojde ve chvíli, kdy v dalším pracovním kroku nalijeme tenký potěr. Vlákna se zcela obalí hmotou potěru a armují ve všech směrech. Výsledná vysoká pevnost armované hmoty přispívá vysokou měrou k mimořádné nosnosti celého systému.

Tenký potěr (UZIN NC 195): tento stavební prvek systému je reprezentován samorozlévací cementovou vyrovnávací hmotou, jejíž přísady jsou svojí velikostí zrn speciálně přizpůsobeny k rychlé vyrovnávací maltě UZIN NC 194 Turbo.Na stykové ploše mezi maltou a připojenou vyrovnávací hmotou UZIN NC 195 dochází k vzájemnému masivnímu a intenzivnímu pronikání. Vzniklé homogenní spojení zajišťuje optimální přenos zatížení. Vysoce pevná vrstva armovaného tenkého potěru rozkládá zatížení a umožňuje pohlcení i kritického bodového tlaku a jeho svedení přes homogenní připojenou zónu do nosného podkladu.

Výhoda Turbolight-System a jeho chování při zatížení je zcela patrná, srovnají-li se výsledky tlakového zatížení tenkého potěru připojeného k vyrovnávací maltě bez renovačního rouna s výsledky zatížení Turbolight-System. Renovačním rounem nezesílená konstrukce vykazuje strmý nárůst v silovém diagramu až do hodnoty destrukce. V tomto případě se jedná tedy o relativně tuhý systém, který selhává křehkým lomem. Naproti tomu Turbolight-System vykazuje sice podobný strmý nárůst, ale destrukčního zatížení, které je o ca 30 – 50% vyšší, je dosaženo až po výrazně vyšší zátěži. Turbolight-System má velmi vysokou únosnost při současně příznivých charakteristikách síly a deformace. Obě společně dokládají robustnost tohoto systému.

Vlastnosti Turbolight-System

Nejdůležitější technické charakteristiky Turbolight-System jsou zahrnuty v tabulce č. 1. Podle norem DIN 1055-3 případně DIN EN 1991 jsou jimi splněny požadavky na nosnost třídy A (obytné plochy), B1 a B2 (kancelářské/pracovní plochy) stejně jako C1 a C2 (společenské místnosti). Na pozadí nízké plošné hmotnosti pak rovněž vyniká fakt, že tento systém poskytuje při (stavební výšce 5 cm) a renovaci podlah ve starých objektech relativně vysoký kročejový útlum 10 dB.

Doba zralosti Turbolight-System pro pokládku je závislá na zvoleném druhu podlahové krytiny. Tato doba zralosti pro pokládku je prezentována v tabulce č. 2.  Podlahové krytiny můžeme při dodržení doporučených dob schnutí klást přímo na tenký potěr a lepit příslušným lepidlem s ohledem na druh podlahoviny. V případě elastických podlahových krytin doporučujeme ještě přestěrkování jemnou stěrkovací hmotou. Turbolight-System můžeme rovněž použít ve vlhkých provozech (např. sprchy, koupelny apod.). V tomto případě je nutno použít stěrkovací hmotu odolnou vlhkosti a aplikovat pojistné izolace. Při vhodných reologických vlastnostech je možno zbudovat podklady se spádem pro odtoky, např. v koupelnách.

Turbolight-System ve srovnání s tradičními podlahovými konstrukcemi

Srovnání Turbolight-System s tradičními cementovými nebo kalcium sulfátovými potěry má pouze podmínečnou vypovídací schopnost, protože Turbolight-System je použit právě tam, kde tyto „jednodušší“ potěrové konstrukce z důvodů jejich vysoké plošné hmotnosti nebo jejich různé tloušťky nelze aplikovat. Je-li stavebním předpisem požadována výstavba rychlého systému, je možno v jednotlivých případech zvážit alternativní použití urychlených nebo rychlých cementových potěrových systémů.

V oblasti použití by se tento systém dal přiblížit prefabrikovaným suchým potěrům. Doba výstavby konstrukce až po vlastní pokládku podlahové krytiny je celkem srovnatelná. Technika zpracování Turbolight-System je ovšem v porovnání s náročnou manuální pokládkou suchých potěrových konstrukcí daleko komfortnější.  Rovněž v případě použití Turoboligt-System není žádného omezení pro volbu druhu pokládané krytiny, např. bez problému lze pokládat i velkoformátovou keramickou dlažbu, dlažbu z přírodního kamene nebo masivní dřevěné dílce. Systémové konstrukce z různých suchých potěrů nejsou rovněž s to dosáhnout maximální bodové resp. plošné nosnosti 4 kN resp. 4 kN/m2, nebo jen velmi nákladnou vícevrstvou konstrukcí.

Je pravdou, že někteří stavebníci vidí v mokré výstavbě Turbolight-System oproti suchým potěrovým systémům nevýhodu, ale zde se jedná spíše o sílu zvyku, než o konstruktivní volbu optimálního řešení. Tabulka č. 3 názorně shrnuje podstatné vlastnosti systémů podlahových konstrukcí.

Příklady provedení

Jak bylo popsáno výše, Turbolight-System nabízí své přednosti jedinečné kombinace vlastností svých složek, především v oblasti renovací podlah. Na obr. č 5 je zachycen objekt, kde část podkladu podlahy tvořily OSB desky. V některých částech a především ve dveřních průchodech však nebylo možné z důvodů malé stavební výšky OSB desky položit. Tyto části byly proto vyrovnány a následně byla celá plocha armována (obr. 6) a vystěrkována. Za pomoci čerpací techniky (obr. 7) bylo možno provést kompletní výstavbu nového nosného podkladu připraveného pro pokládku dřevěných parket během pouhých 4 pracovních dnů. Obrázek č. 8 ukazuje problematiku, se kterou se při renovačních prací rovněž často setkáváme: vyskytující se spády či výškové rozdíly v podlaze byly vrovnány lehkou vyrovnávací maltou  (obr. č 9) a celá plocha byla armována výše popsaným způsobem a nivelována.

Omezená nosnost stropní konstrukce (obr. č 10), stejně jako nutnost rychlé výstavby byly nejdůležitějšími kriterii při rozhodování o použití Turbolight-System při renovaci módního domu. V patrech o ploše 100 m2 a 300 m2 byl připraven dokonalý bezešvý podklad pro následnou pokládku vápencové dlažby (obr. 11) v kombinaci s vysoce kvalitní textilní podlahovou krytinou.

Závěrečné shrnutí

Turbolight-System představuje podlahovou konstrukci z osvědčených systémových stavebních materiálů. Sofistikované sladění jednotlivých prvků kombinuje jejich přednosti tak, že výsledkem je stavební podklad s doposud nepoznanými vlastnostmi. Tento systém otevírá prostor pro zcela nové možnosti řešení výstavby podlahových konstrukcí především v oblasti renovací podlah.  Realizačním firmám zabývajícím se výstavbou potěrů nebo pokládkou se nabízí možnost získávat zakázky všude tam, kde dříve byly používány suché systémy. Tento systém nabízí kladečům navíc maximální jistotu v záruce, že při výstavbě nové podlahové konstrukce od nosného podkladu až po položenou podlahovou krytinu používají sladěný systém vysoce kvalitních produktů.

Dr. Norbert Arnold,
vedoucí technického servisu Uzin Utz AG

Překlad: Ing. Vladimír Kouba, UZIN s.r.o. - marketing

Downloads

Press_Turbolight_System_Stavebnictví a interiér 4/2012 PDF, 701 kb   download  
Návod na kladení UZIN Turbolight System PDF, 2.4 mb   download  
technický list Turbolight-System PDF, 3.9 mb   download